[1]
Shree Ram Malani* & Dr. Rakesh Kumar Pandey, “The Relationship between Porosity and Strength for Porous Concrete”, Yantu Gongcheng Xuebao/ Chin. J. Geotech. Eng., vol. 44, no. 12, pp. 9–16, Dec. 2022.