(1)
Shree Ram Malani* & Dr. Rakesh Kumar Pandey. The Relationship Between Porosity and Strength for Porous Concrete. Yantu Gongcheng Xuebao/ Chin. J. Geotech. Eng. 2022, 44, 9-16.